محلول توبرکولین در حال توزیع است


توزیع محلول توبرکولین جهت تست مانتو 

قابل توجه کلیه شرکتها و مراکز تشخیصی درمان محلول توبرکولین پس از دریافت مجوز اداره تجهیزات پزشکی هم اکنون در حال توزیع میباشد. خواهشمند است با بخش فروش شرکت تماس حاصل نمائید.